Υπηρεσίες Hybrid Insurance

Προσφέρουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων

Η Hybrid Insurance Brokers στον κλάδο της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από ζημιές που θα προκύψουν από την παραγωγική διαδικασία, την εφοδιαστική αλυσίδα και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και διαφυλάσσοντας την οικονομική θέση των μετόχων.

Στα πλαίσια των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες Redestos Agrotechnology Group και DAES London Market Insurance Brokers, για τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν:

Εντοπισμό και ανάλυση

Έρευνα αγοράς

Υποβολή προτάσεων

Διαχείριση συμβολαίων

Έλεγχος καταλληλότητας των όρων των ασφαλιστηρίων τρίτων

Διαχείριση ζημιών