Προφίλ Hybrid Insurance

Μακροχρόνια παρουσία στην ασφαλιστική αγορά και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων

Η Hybrid Insurance & Consultancy Services Ltd ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και είναι Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων & Ασφαλιστικών Συμβούλων. Αποτελείται από στελέχη με μακρόχρονη παρουσία στην ασφαλιστική αγορά και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στην ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων.

Σκοπός μας είναι ​η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των Πελατών μας και κυρίως η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια, από την αξιολόγηση κινδύνου έως τη διαχείριση της ζημιάς.

Συγκριτικό πλεονέκτημα μας αποτελεί η πρόσβαση στη παγκόσμια ασφαλιστική αγορά και οι άριστες σχέσεις μας με καταξιωμένους Brokers του Λονδίνου, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά.

Πρόληψη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας της μονάδας, έκθεση κινδύνου και έλεγχος συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις-υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Προ-ασφαλιστικός έλεγχος και ασφάλιση

Διαδικασία προ-ασφαλιστικού ελέγχου, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας, έκθεσης κινδύνου και έλεγχος συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις του επιθεωρητή.

Παρακολούθηση (περιοδικά ή εκτάκτως)

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την ασφάλιση, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ή της ανανέωσης αυτής, και αν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή της δραστηριότητάς του, αλλά και όπου κρίνεται απαραίτητο, ενδέχεται να απαιτηθεί επιθεώρηση ή πρόσθετος εργαστηριακός έλεγχος.

Συντονισμός ενεργειών

σε περίπτωση ζημίας

Συνδυασμός υπηρεσιών

Δυνατότητα επιλογής μέρους των υπηρεσιών των εταιρειών.