ΠΔ 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΠΔ 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη

Εναρμονίσθηκε με το προεδρικό διάταγμα 148/29.9.2009 η κοινοτική οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας».

Το ενδιαφέρον για την ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι, ότι ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε να καταστήσει υποχρεωτική την κάλυψη της ευθύνης του ρυπαίνοντος έναντι του δημοσίου, με ιδιωτική ασφάλιση ή άλλη χρηματοοικονομική εγγύηση. Η υποχρέωση κάλυψης ήδη ξεκίνησε την 1η Μαϊου 2010, προϋποθέτει όμως στην πράξη την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει τους όρους εφαρμογής.

Η οδηγία διαμορφώνει το πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η αρχή αυτή προβλέπεται ήδη στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων  της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ο σκοπός της είναι προληπτικός και αποκαταστατικός, και αφορά τις ζημίες που προκαλούνται στο προστατευόμενο υδάτινο περιβάλλον, στα προστατευόμενα είδη και στα φυσικά ενδιαιτήματα, όπως επίσης και στο έδαφος, αν η ρύπανση ή η μόλυνση δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή αφορά τμήματα του περιβάλλοντος που ήδη περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη προστατευτική νομοθεσία και προστατευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι η οδηγία δεν αφορά σωματικές ή περιουσιακές βλάβες σε ιδιώτες.

Προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι, οι περιβαλλοντικές ζημίες να οφείλονται στις επικίνδυνες επαγγελματικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας, ή και σε άλλες,  αρκεί να είναι ζημιογόνες ή απειλητικές για το περιβάλλον. Επιπλέον πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στη ζημία και τις δραστηριότητες αυτές. Η ζημία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη.

Διαβάστε περισσότερα