Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού

Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού

Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού

Το πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εισροές στην γεωργία και η επιλογή του κατάλληλου υλικού αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα, τόσο για την αύξηση της παραγωγής όσο και για τη βελτίωση των επιθυμητών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Δημήτρης Σπανός

Άρθρο του Δημήτρη Σπανού – Μεσίτης (Αντ)ασφαλίσεων – Manager που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές, επιβάλλεται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Είναι κατανοητό ότι όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι πιστοποιημένο, ο κίνδυνος αποτυχίας μειώνεται σημαντικά αλλά σε καμία περίπτωση δεν μηδενίζεται.

Έχουν εντοπισθεί διάφορες κατηγορίες κίνδυνων για τους οποίους απαιτείται ασφάλιση, όπως συνοπτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Λάθη τεχνικής φύσεως: λάθη στις ετικέτες, στην ανάμειξη ειδών και ποικιλιών σπόρων, ελλείψεις στις οδηγίες ή μη αποτελεσματικός εργαστηριακός έλεγχος.

2. Υπερβολική ή/και μη ακριβής πληροφόρηση: διαβεβαιώσεις για την ποιότητα των σπόρων που οφείλεται σε υπερβολικό ζήλο του δικτύου πωλήσεων, λάθη σε καταλόγους κλπ. Η I.S.F. συνιστά τη χρήση όρων Περιορισμού της Ευθύνης του Παραγωγού και Εμπόρου σπόρων που μπορούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να παράσχουν προστασία έναντι ορισμένων απαιτήσεων.

3. Προβλήματα βλάστησης: απαιτήσεις της φύσεως αυτής μπορούν να αποφευχθούν με προσεκτικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Μπορεί απαιτήσεις για ζημιές αυτού του είδους να μην είναι συχνές αλλά, όταν συμβούν, ενδέχεται να είναι μεγάλου ύψους.

4. Ακαταλληλότητα: Απαιτήσεις για ζημιές που προέρχονται από αποτυχία ανάπτυξης του σπόρου σε συγκεκριμένη περιοχή.

5. Προβλήματα ελέγχου ασθενειών: Η ευαισθησία στις ασθένειες ποικίλλει από είδος σε είδος. Οι καλλιέργειες μπορούν να μολυνθούν από ασθένειες που προέρχονται από τους σπόρους ή από μικρόβια που αναπτύσσονται στο έδαφος.

6. Διάφορα άλλα προβλήματα: Από ανεπιτυχή ή λανθασμένη γονιμοποίηση μπορούν να παραχθούν ελαττωματικοί ή κατωτέρων προδιαγραφών σπόροι που είναι δυνατόν να προκαλέσουν παρεπόμενες ζημιές στους αγοραστές.

Πως όμως μπορεί να προστατεύει την οικονομική της θέση και τη φήμη της μια εταιρεία πολλαπλασιαστικού υλικού;

Η ενδεδειγμένη λύση διεθνώς είναι η ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων Εμπόρων και Παραγωγών Πολλαπλασιαστικού υλικού.

Το πρόγραμμα καλύπτει απαιτήσεις για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από αποτυχία των σπόρων ή γενικότερα του πολλαπλασιαστικού υλικού να αποδώσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες της ποικιλίας ή άλλες ποιοτικές προσδοκίες, καθώς επίσης και της μη καταλληλότητας των σπόρων για την καλλιέργεια που προορίζονται και είναι αποτέλεσμα λάθους, αμέλειας ή παράλειψης της εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

Η εν λόγω ασφάλιση διακρίνεται σε δυο κατηγορίες βάσει του είδους:

1. Ευθύνη Εμπόρων παραγωγών σπόρων – Seedsmens Errors & Omissions

2. Ευθύνη Εμπόρων παραγωγών φυτωριακού υλικού – Nurserymen Errors & Omissions

Από την εμπειρία μας σε τοπικό επίπεδο αλλά και από στοιχεία που έχουμε από τη διεθνή αγορά, υπάρχει η αντίληψη μέρους των εταιρειών, ότι η διαχρονική και φιλική σχέση με τους πελάτες τους αρκεί να επιλύσει άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη επίπτωση στην οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας οποιαδήποτε διαφωνία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Πράγματι, ένα μέρος αυτών των θεμάτων επιλύονται στη βάση της καλής σχέσης. Όμως υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών που κατέβαλαν υψηλές αποζημιώσεις σε παραγωγούς ή χρειάστηκε να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά για την νομική τους υπεράσπιση.

Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαιτήσεις κατά των εμπόρων / παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού βασιζόταν στην στρεβλή λογική «ας πληρώσει ο πιο εύκαιρος».

Ο συνδυασμός της αυξητικής τάσης του κόστους της γεωργικής παραγωγής, οι δεσμεύσεις των γεωργών να παράγουν συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προϊόντα (συμβολαιακή παραγωγή), αλλά και η γενικότερη οικονομική πίεση στον κλάδο, μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι εντολές προς δικηγόρους για διεκδίκηση απαιτήσεων από κάθε εμπλεκόμενο για οτιδήποτε έχει πάει «στραβά» στη σοδειά τους θα ακολουθήσουν αυξητική τάση.

Η Hybrid Insurance & Consultancy Services Ltd (www.hybridinsurance.gr) στον κλάδο της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από ζημιές που θα προκύψουν από την παραγωγική διαδικασία, την εφοδιαστική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της ταιρείας και την οικονομική θέση των μετόχων.