“Αγρονόμος™” Επαγγελματική Ευθύνη Γεωργικών Συμβούλων

Αγρονόμος

“Αγρονόμος™” Επαγγελματική Ευθύνη Γεωργικών Συμβούλων

Agronomy (n.) the science of land management from the Greek agros “overseer of land” + nomos “law and order”

Ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τη διαχείριση της γης από την Ελληνική Λέξη Αγρός «εποπτεία της γης» + Νόμος «νόμος και κανόνας»

Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης αποκλειστικά σχεδιασμένο για γεωπόνους, γεωλόγους, δασοπόνους και οποιαδήποτε επαγγελματικής υπηρεσίας σχετιζόμενη με τον Αγροτικό κλάδο.

Το λεκτικό του συμβολαίου σχεδιάστηκε για να παρέχει κάλυψη σε διαφορετικούς τύπους επαγγελματικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αρχαιότερη και βασικότερη βιομηχανία – την Αγροτική.

Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται είτε ως σύμβουλοι καλλιέργειας, είτε στη διαχείριση γεωργικών ή δασικών εκτάσεων αλλά και στη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, είτε σε υπηρεσίες λίπανσης τους έδαφος, είτε σε εργασίες αποκατάστασης ρυπασμένου εδάφους, υδάτων κ.α., αλλά και σε υπηρεσίες προώθησης αγροτικών προϊόντων, οικονομική διαχείριση συνεταιρισμών, αγροτουριστικών μονάδων κ.α. Όλοι αυτοί οι πάροχοι Επαγγελματικών υπηρεσιών, δύναται να προστατέψουν το προσωπικό τους κεφάλαιο, την επιχείρηση και τη φήμη τους, μέσω του ασφαλιστηρίου αυτού. Επίσης, για τις εταιρείες εμπορίας σπόρων τρίτων σε κλειστούς φακέλους, με την ετικέτα τρίτων, το ασφαλιστήριο δύναται να επεκταθεί και να περιλαμβάνει την κάλυψη «Λαθών & Παραλείψεων Ανεξάρτητων Εμπόρων Σπόρων». Αυτή η σημαντική επέκταση καλύπτει τον Ασφαλισμένο για την ευθύνη του, στη περίπτωση που ο σπόρος που πωλήθηκε δεν ανταποκρίθηκε στη σωστή ποικιλία και ποιότητα (λανθασμένη πώληση). Αν ο Ασφαλισμένος αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται σπόρους με δική του ετικέτα , ή επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο σπόρους, σε αυτή τη περίπτωση θα φροντίσουμε να παρέχουμε τη πλήρη κάλυψη ενός συμβολαίου Λαθών & Παραλείψεων Εμπόρων/Παραγωγών Σπόρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του I.S.F. Αντίστοιχη κάλυψη παρέχουμε και τις εταιρείες εμπορίας/παραγωγής φυτωριακού υλικού (δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια κ.α.)

Διαβάστε περισσότερα