Ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης

Η ΑΝΑΓΚΗ

Οι συνεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών, τόσο σε εθνικό αλλά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυξανόμενη πίεση για κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα αλλά και οι κοινωνικές ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους μέτρα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η ασφαλιστική βιομηχανία παρείχε ως σήμερα περιορισμένη κάλυψη, κυρίως ως επέκταση των συμβολαίων Γενικής Αστικής Ευθύνης, για την αντιμετώπιση απαιτήσεων από τρίτους για ζημιές σε περιουσίες και σωματικές βλάβες.

Ενδεικτικά, οι όροι των ασφαλιστηρίων Γενικής Αστικής Ευθύνης ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:

 • Ζημιές σε βιοποικιλότητα, προστατευόμενα είδη όπως ορίζονται στο Π.Δ. 148/2009
 • Περιστατικά ρύπανσης εντός των ορίων της εγκατάστασης
 • Βαθμιαία ρύπανση
 • Ζημίες σε υπόγεια ύδατα, έδαφος
 • Αναδρομική κάλυψη

Συνεπεία της Κοινοτικής Οδηγίας 35/2004/ΕΕ, η Ασφαλιστική Βιομηχανία υιοθέτησε νέους όρους στην ασφάλιση Ευθυνών Ρύπανσης, με τη δημιουργία εξειδικευμένων (stand-alone) ασφαλιστηρίων, τα οποία είναι σύμφωνα με την οδηγία και την εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία του κάθε κράτους – μέλους.

Τα σημαντικά ατυχήματα κατά το παρελθόν, με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, είχαν ως αποτέλεσμα τη θέσπιση αυστηρών κανόνων / προϋποθέσεων μέσω κοινοτικών & εθνικών νομοθεσιών, σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων.

Η βιομηχανία, από τη πλευρά της, επενδύει σε μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση τους, με τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση αυτών.

Παρόλα τα μέτρα, πάντοτε θα υπάρχει ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους, είτε κατά τον σχεδιασμό είτε κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η ασφάλιση του συνόλου των ευθυνών με υψηλά κεφάλαια και όρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Βιομηχανίας παρέχουν την αναγκαία προστασία στην επιχείρηση και τους μετόχους για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων ή περιστατικών, αποτρέποντας αρνητικές επιπλοκές στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Απευθυνόμαστε σε:

Βιομηχανικές και γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.


Δραστηριότητες και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, διάθεση και εποπτεία ανάλογων διαδικασιών)

Παραγωγή, χρήση, αποθήκευση, κατεργασία, ταφή, απελευθέρωση στο περιβάλλον και μεταφορά εντός της περιμέτρου της επιχείρησης:

α) επικινδύνων ουσιών
β) παρασκευασμάτων
γ) φυτοπροστατευτικών
δ) βιοκτόνων


Μεταφορές οδικώς, σιδηροδρομικώς κ.α. επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων

Λειτουργία εγκαταστάσεων που προϋποθέτουν άδεια σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 

Τα χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής κάλυψης:

■ Τύπος Ασφαλιστηρίου: Claims Made
■ Υψηλά Όρια Ασφάλισης: έως ΕΥΡΩ 25,000,000 ανά εγκατάσταση ή αθροιστικά

■ Η κάλυψη αφορά: Ατυχηματική, αιφνίδια και βαθμιαία ρύπανση, για περιστατικά ρύπανσης εντός εκτός και πέραν των ορίων της εγκατάστασης.

Περιγραφή Καλύψεων:

Επιβαλλόμενα έξοδα απορρύπανσης από Αρμόδια Αρχή ή τρίτους, (πρωτογενής, συμπληρωματική και αντισταθμιστική αποκατάσταση).
Έξοδα περιορισμού επαπειλούμενης ζημιάς.
Απαιτήσεις τρίτων μερών για σωματικές βλάβες και ζημιές σε περιουσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αξίας αυτών (εντός, εκτός και πέραν των ορίων της εγκατάστασης).
Κάλυψη νομικών εξόδων και νομικής υπεράσπισης.
Αυτόματη κάλυψη περιβαλλοντικής ζημίας (Π.Δ.148/2009)

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • Υπόγειες δεξαμενές, σωληνώσεις
 • Διακοπή Εργασιών ή αυξημένα έξοδα συνεπεία περιστατικού ρύπανσης
 • Μεταφορά επικινδύνων υλικών ή αποβλήτων με οχήματα του ασφαλισμένου ή τρίτων για λογαριασμό αυτού
 • Περιστατικά ρύπανσης σε μη-ιδιόκτητες περιοχές εναπόθεσης αποβλήτων
 • Εργασίες σε εγκαταστάσεις τρίτων
 • Κάλυψη μικροβιακής ύλης, μούχλα, λεγιονέλλα
 • Ιστορική κάλυψη
 • Ασφάλιση Συμβάσεων
 • Ευθύνη που απορρέει από συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Ευθύνη προϊόντος συνέπεια ρύπανσης (*)
 • Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας σε περίπτωση ακύρωσης της ασφάλισης (από 36 μήνες και άνω)
 • Δυνατότητα κάλυψης εγκαταστάσεων που δεν είναι πλέον σε λειτουργία
  *Επέκταση με διαφορετικό ασφαλιστήριο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

■ Εσκεμμένη μη Συμμόρφωση ή σκόπιμη αδιαφορία
■ Γνωστά περιστατικά ρύπανσης (εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία με ειδικό όρο)
■ Μείωση αξίας, απώλεια χρήσης της περιουσίας του ασφαλισμένου ή περιουσίας τρίτου που
είναι υπό την επιτήρηση, επίβλεψη του, πλην των εξόδων απορρύπανσης
■ Εργοδοτική ευθύνη
■ Συμβατική ευθύνη (εκτός αν αναφέρεται με ειδικό όρο)
■ Πολιτικοί κίνδυνοι, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος
■ Πρόστιμα, ποινές, παραδειγματικές τιμωρίες
■ Ραδιενεργός μόλυνση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την ανάληψη του κινδύνου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από αρμόδιο στέλεχος ή επιθεώρηση από εξειδικευμένη εταιρία εάν κριθεί αναγκαίο.

Για την ανάληψη του κινδύνου λαμβάνονται υπόψη:

 • Δραστηριότητα του ασφαλισμένου
 • Διαδικασία παραγωγής και είδος παραγόμενων προϊόντων
 • Είδος και ποσότητες παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και
  μη επικίνδυνων)
 • Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων & ετήσια παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων
 • Εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων (επεξεργασία, ανακύκλωση, τελική διάθεση)
 • Ιστορικό περιβαλλοντικών ζημιών, προστίμων κ.α.
 • Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης
 • Απόσταση από ποτάμια, υδατορέματα, θάλασσα, δασικές εκτάσεις
 • Υπόγειες δεξαμενές/σωληνώσεις(ηλικία, κατασκευή, αποτελέσματα μετρήσεων κ.α.)
 • Μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Ύπαρξη Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε ισχύ
 • Εν ισχύ ISO 14001 ή EMAS
 • Συμβάσεις με τρίτους